Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA 

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze przepisy art 175 da, db ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechnych, przepisy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE / RODO / Sąd Rejonowy informuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych:
  1. przetwarzanych w sądowych systemach teleinformatycznych: obsługujących postępowania sądowe, w których prowadzone są rejestry sądowe, urządzenia ewidencyjne;
  2. przetwarzanych w postępowaniach sądowych jest Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości, realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, w pozostałym zakresie, w ramach realizowanych zadań: Prezes, Dyrektor Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, Minister Sprawiedliwości. 

Adres Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli, ul. S. Żeromskiego 19, 98 220 Zduńska Wola.

Numery telefonów, adresy mailowe administratorów danych podane są na stronie internetowej sądu w zakładce struktura, władze sądu (tutaj).

Adres Ministra Sprawiedliwości, ul. Al. Ujazdowskie 11, 00 950 Warszawa.

 1. W Sądzie został powołany inspektor ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan kontaktować drogą mailową – korzystając z adresu iodo@zdwola.sr.gov.pl w sytuacji, kiedy chciałaby Pani/Pan uzyskać informacje w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Sąd i skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
 2. Przysługuje Pani/ Panu:
  1. prawo dostępu do swoich danych, do potwierdzenia od  administratora danych czy przetwarza Pani/ Pana dane, do informacji o celach przetwarzania danych, o kategoriach przetwarzanych danych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały przekazane lub mają być przekazane, o możliwości skorzystania z praw co do ochrony danych i sposobów jak może to być realizowane;
  2. prawo sprostowania swoich danych, poprawienia w razie nieprawidłowości lub uzupełnienia w razie niekompletności;
  3. prawo do żądania od administratora danych niezwłocznego usunięcia swoich danych, gdy nie są one niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, lub są przetwarzane, lub została cofnięta zgoda do tego, jeżeli na tej podstawie przetwarzane są dane, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, muszą być usunięte celem wywiązania się z obowiązku prawnego, z zastrzeżeniem, że dane nie będą usunięte gdy administrator danych jest obowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych, w zakresie określonym przez przepisy prawa, lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez administratora danych;
  4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych, gdy kwestionuje Pani/ Pan prawidłowość przetwarzanych danych – na okres sprawdzenia danych przez administratora danych, gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, lub sprzeciwiła się Pani/ Pan usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania, gdy dane nie są już potrzebne administratorowi danych do celów przetwarzania, ale są potrzebne Pani/ Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, (W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych administrator może przetwarzać dane z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za zgodą Pani/ Pana lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
  5. prawo do przenoszenia danych, przez otrzymanie danych w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu oraz przez żądanie przesłania danych innemu administratorowi, jeżeli jest to technicznie możliwe (Administrator danych jest obowiązany udostępnić dane  które spełniają warunki: przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, nie obejmuje zbiorów papierowych, dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w związku z umową);
  6. prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu od przetwarzania danych - z przyczyn związanych z Pani/ Pana szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora danych. (Sprzeciw uniemożliwia przetwarzanie danych, chyba, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, nadrzędne wobec Pani/ Pana interesów, praw, wolności lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).  
 3. W przypadku danych przetwarzanych w postępowaniach sądowych, w sądowych systemach teleinformatycznych nie stosuje się przepisów RODO: art. 15 - prawo dostępu do danych osobowych - cele przetwarzania, kategorie danych, informacje o odbiorcach, kategoriach odbiorców, okres przechowywania danych, prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia, sprzeciwu co do przetwarzania danych, prawo do skargi, informacje o źródle danych, informacja o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, informacja o zabezpieczeniach w przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, prawo do kopii danych, art. 16 - sprostowanie danych, w zakresie w jakim przepisy postępowania sądowego przewidują odrębne tryby sprostowania, art. 18 - prawo ograniczenia przetwarzania danych, art. 19 - informacja o sprostowaniu, usunięciu, ograniczeniu przetwarzania danych.
 4. W przypadku przetwarzania danych związanym z zapobieganiem, zwalczaniem przestępczości, RODO nie stosuje się. Przetwarzanie danych regulują przepisy  dotyczące postępowań w tym zakresie, w szczególności: kodeksu postępowania karnego, kodeksu karnego wykonawczego, kodeksu karnego skarbowego, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawy o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób.
 5. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody i realizacja praw wskazanych wyżej może nastąpić pisemnie na adres administratora danych, mailowo na adres inspektora ochrony danych.
 6. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do:
  1. Prezesa Sądu Okręgowego w Sieradzu - w zakresie przetwarzania danych w postępowaniach sądowych,
  2. Prezesa Urzędu Ochrony Danych w pozostałych przypadkach przetwarzania danych. 
 7. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności w celu: sprawowania wymiaru sprawiedliwości, realizacji zadań z zakresu ochrony prawnej, zatrudniania w sądzie, zawarcia i wykonania umów cywilnoprawnych, prowadzenia zamówień publicznych, prowadzenia sprawozdawczości, realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego, ubezpieczeń społecznych, finansów publicznych, archiwizacji dokumentów, przeprowadzania kontroli, przeprowadzania szkoleń pracowników, udostępniania informacji publicznej, udzielania informacji uprawnionym podmiotom, zapewnienia bezpieczeństwa.
 8. Wobec osób, których dane osobowe są przetwarzane nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa,
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy.
 10. Dane są przetwarzane w Sądzie przede wszystkim na podstawie przepisów prawa. Szczegółowe podstawy zawarte są w rejestrze czynności dostępnym u Inspektora Ochrony Danych.
 11. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. e, c, art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust 1 lit. b lub f RODO. Pozyskanie danych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b, c, e, f RODO nie wymaga zgody osoby, której dane są przetwarzane.
 12. Odbiorcą danych osobowych będą przede wszystkim odpowiednie organy lub podmioty publiczne, inne podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązywania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na administratorze danych. Odbiorcą danych osobowych będą również podmioty przetwarzające te dane w imieniu administratora danych, z którymi zawarte zostały umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji umowy podstawowej.
 13. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.
 14. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności w przypadku danych związanych z postępowaniem sądowym przez okres wynikający z przepisów dotyczących przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, w przypadku umów przez okres wynikający z przepisów prawa podatkowego, z przedawnienia, nie dłużej niż przez 6 lat od zakończenia umowy, w przypadku rekrutacji celem zatrudnienia przez okres konieczny do weryfikacji spełnienia warunków konkursu, nie dłużej niż przez okres 2 lat od rozstrzygnięcia konkursu, w przypadku zatrudnienia przez okres zatrudnienia, po ustaniu zatrudnienia przez okres wynikający z przepisów regulujących przedawnienie roszczeń, z przepisów prawa pracy, prawa podatkowego, prawa ubezpieczeń społecznych, w przypadku monitoringu przez okres nie dłuższy niż rok.