Ochrona Danych Osobowych

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją obowiązków określonych w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, często nazywane w skrócie „RODO”), które obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku, Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli uprzejmie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących prawach z tym związanych.

 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych przetwarzanych przez Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli, który ma siedzibę pod adresem ul. S. Żeromskiego 19, 98-220 Zduńska Wola, jest Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli.

 

W Sądzie został powołany inspektor ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan kontaktować drogą mailową – korzystając z adresu iodo@zdwola.sr.gov.pl  w sytuacji, kiedy chciałaby Pani/Pan uzyskać informacje w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Sąd i skorzystania z praw związanych z przetwarzaniem, do których należą:

 

prawo dostępu do danych osobowych,

prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

prawo do żądania usunięcia danych osobowych,

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych,

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 i 7 RODO w celu realizacji zadań Sądu Rejonowego w Zduńskiej Woli.  Sąd realizuje zadania na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Panią/Pana.

 

W związku z tym dane osobowe będą przekazywane odpowiednim organom publicznym lub podmiotom - w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych, które spoczywają na Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli lub w oparciu o zakres zgody, jaką Pani/Pan wyraziła.

 

Zakres danych przetwarzanych przez Sąd określa głównie ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych, ale również kodeks pracy, kodeks postępowania cywilnego, kodeks karny wykonawczy i szereg innych aktów prawnych.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Sądzie Rejonowym w Zduńskiej Woli.

 

Sąd nie przetwarza Pani/Pana danych osobowych w sposób zautomatyzowany, nie stosuje również procedury profilowania.

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, jedynie na podstawie przepisów prawa krajowego, umów międzynarodowych i obowiązujących konwencji.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który zastąpi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Uprawnienie to jednak będzie się różnie kształtowało bowiem w zakresie, w jakim sądy sprawują wymiar sprawiedliwości, przepisy przewidują odrębną procedurę, która będzie sprecyzowana przez przepisy krajowe.

Rejestr zmian dla: Ochrona Danych Osobowych

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-06-15
Publikacja w dniu:
2018-06-15
Opis zmiany:
Donanie informacji o RODO